STATUT
FUNDACJI Z PASJĄ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja z Pasją”, zwana dalej w treści statutu Fundacją, została ustanowiona przez fundatora w osobie Michała Maliny, który oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji złożył w formie aktu notarialnego z dnia 02. 03. 2016 r., sporządzonego przez notariusza Jerzego Miklera w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bytomiu przy ulicy Chrzanowskiego nr 5/4, prowadzonej na zasadzie spółki prawa cywilnego notariuszy Jadwigi Mikler i Jerzego Miklera za Repertorium A nr 3023/2016.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Czas trwania fundacji nie jest oznaczony.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz statutu i innych związanych z jej działalnością treści na dowolne języki obce.
 5. Przy realizacji celów   statutowych   Fundacja   może   współpracować    z   instytucjami  państwowymi,  samorządowymi,  instytucjami  i  stowarzyszeniami  naukowymi  i   twórczymi,  kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi w kraju  i za granicą .

§ 3

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na wniesieniu wkładu pieniężnego lub rzeczowego do istniejącej spółki.
 5. Dochody z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na cele statutowe Fundacji.

§ 4

 1. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją w obrocie.
 2. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Celami Fundacji są:

 1. szerzenie, inicjowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury, sztuki i oświaty w środowisku osób niezamożnych, zagrożonych występowaniem patologii społecznych oraz osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wsparcie działań samoorganizacyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym, propagowanie zdrowego stylu życia,
 3. ochrona dóbr kultury, tradycji lokalnych i specyfiki regionalnej oraz rozwój świadomości lokalnej,
 4. przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego i ograniczania jego skutków, w tym przy wykorzystaniu metod i narzędzi ekonomii społecznej oraz nowatorskich form pracy socjalnej.
 5. inicjowanie, wspieranie, realizowanie i promowanie działań na rzecz partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz aktywności obywatelskiej,
 6. wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi,
 7. stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film,
 8. popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, wyodrębnianych w szczególności ze względu na kryterium wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
 9. prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości ekologicznej,
 10. pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych,
 11. upowszechnianie krajoznawstwa, propagowanie i organizacja turystyki regionalnej i lokalnej,
 12. działalność wydawnicza, w tym publikacja materiałów informacyjnych, edukacyjnych  i promocyjnych,
 13. inicjowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony miejsc pamięci,
 14. wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki, historii regionalnej, kultury fizycznej i sportu,
 15. działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy,
 16. zwiększenie udziału w życiu społecznym i aktywizacja osób starszych, a także tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego,
 17. działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób i grup wykluczonych,
 18. Promocja zaangażowania obywatelskiego i organizacja wolontariatu,
 19. wspieranie szeroko rozumianego rozwoju osobowości.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:a) działalność artystyczną w ramach fundacji,
  b) współpracę z niezależnymi artystami i animatorami kultury, zarówno polskimi jak i zagranicznymi,
  c) organizowanie różnych imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury, historii i sztuki, w tym spotkań, wykładów, paneli, spektakli, wystaw, pokazów, koncertów, konkursów, wernisaży oraz festiwali w różnych dziedzinach i dla różnych grup wiekowych,
  d) prowadzenie lokalnego portalu informacyjnego,
  e) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
  f) monitoring działalności władz publicznych oraz upowszechnianie i przetwarzanie informacji publicznej,
  g) organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną,
  h) nauczanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów,
  i) prowadzenie badań i analiz,
  j) prowadzenie działalności turystycznej,
  k) podejmowanie działań służących dialogowi różnych kultur, grup, środowisk i ludzi, jak również integracji europejskiej poprzez pokazy, prelekcje, spotkania, dyskusje, konferencje, warsztaty,
  l) współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z muzeami, galeriami, osobami fizycznymi szkołami oraz podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
  m) interweniowanie i wspomaganie społeczności lokalnych w działaniach dotyczących przestrzeni publicznej i środowiska mieszkaniowego,
  n) pomoc w rozwijaniu talentów; szczególnie artystycznie dzieci i młodzieży,
  o) prowadzenie, organizowanie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,
  p) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań mających na celu włączenie do współpracy artystycznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  q) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz pedagogicznej,
  r) organizacja zajęć profilaktycznych poprzez prelekcje, pogadanki, szkolenia, zajęcia warsztatowe adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  s) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
  t) promowanie działań ekologicznych,
  u) promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych,
  v) wspieranie działań w zakresie ochrony miejsc pamięci,
  w) budowanie więzi lokalnych poprzez spotkania, gry i zabawy integracyjne.

§ 8

Do realizacji swoich celów Fundacja może także prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł, który pokrywa Fundator. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł.
 2. Źródłami finansowania Fundacji są:
  1) fundusz założycielski przekazany przez fundatora,
  2) dochody z majątku Fundacji,
  3) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
  4) darowizny, spadki i zapisy,
  5) środki pochodzące z dotacji i subwencji,
  6) środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
  7) środki zasądzone na rzecz Fundacji na mocy orzeczeń sądowych,
  8) środki pochodzące z innych źródeł, o ile są przewidziane prawem.

§ 11

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Osoby, o których mowa w postanowieniu ust. 1, zwane są w dalszej części statutu jako osoby bliskie.

§ 12

 1. Darczyńca, spadkodawca, zapisodawca oraz przekazujący subwencję może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony cel statutowy Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca otrzymane środki.
 3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 13

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walucie obcej we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Rozdział IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w zakresie:
 • 71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 11.Z Drukowanie gazet
 • 12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
 • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 11.Z Wydawanie książek
 • 13.Z Wydawanie gazet
 • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 12.Z Działalność portali internetowych
 • 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 20.Z Działalność fotograficzna
 • 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 01.A Działalność bibliotek
 • 01.B Działalność archiwów
 • 02.Z Działalność muzeów
 • 2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

2. Jeżeli podjęcie przez Fundację określonego rodzaju działalności będzie, na podstawie odrębnych przepisów, wymagało zezwolenia lub koncesji, Fundacja podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy.
4. Fundacja może posiadać udziały lub akcje spółek handlowych.
5. Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

Rozdział V

ORGANY FUNDACJI – ZARZĄD

§ 15

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, który kieruje jej działalnością.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na mocy oświadczenia fundatora. Oświadczenie fundatora decyduje również o funkcji w Zarządzie sprawowanej przez daną osobę. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub być członkiem zarządu.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji oraz sprawuje funkcje kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników i pozostałych członków Zarządu Fundacji, o ile zawarto z nimi odpowiednią umowę.

§ 17

W przypadku Zarządu dwuosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej osób, do reprezentacji Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 18

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 19

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) Uchwalanie regulaminów,
  c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 2. podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienie może nastąpić drogą elektroniczną.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.
 2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjęty, o posiedzeniu Zarządu Fundacji oraz porządku obrad.
 4. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywny lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji.
 6. Z przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół. W protokole należy: stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Zarządu oraz kworum, wymienić uchwały, które były przedmiotem obrad i głosowania, przytoczyć treść powziętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych przy każdym głosowaniu, z zaznaczeniem, czy głosowanie odbyło się z wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 4.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 22

 1. Zmian w Statucie i zmian celów działania Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą w obecności wszystkich Członków Zarządu.

Rozdział VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych w majątku Fundacji i gdy brak jest możliwości pozyskania nowych środków, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że w decyzji lub uchwale o likwidacji postanowiono inaczej.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom lub stowarzyszeniom o podobnym celu działania.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

Katowice, dnia 26.09.2019 r.